Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Informacje nieudostępnione w BIP

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2017-09-04 10:41:27 przez Piotr Górny

Akapit nr - brak tytułu

Zasady uzyskiwania informacji publicznej
Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej na postawie przedłożonego wniosku.
Wymagane dokumenty:
Wniosek o udzielenie informacji publicznej wg. załączonego wzoru.

 
Opłaty:
Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli WORD w Katowicach będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca zostanie poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198)
Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat WORD
ul. Francuska 78
40-507 Katowice
Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust. 1, WORD powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
 
 
Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 
Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje prawo wystąpienia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek rozpatruje się w terminie 14 dni od daty złożenia. Podstawa prawna (art. 16 i 17 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz. U. nr 112, poz. 1198.