ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Deklaracja dostępności

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Treść deklaracja dostępności

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-11-10 08:39:39 przez Tadeusz Kura

Akapit nr - brak tytułu

Deklaracja dostępności dla Strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • niektóre zamieszczone na stronie zdjęcia opublikowane przed 1 grudnia 2020 nie posiadają opisów alternatywnych,
 • brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach opublikowanych przed 1 grudnia 2020. Informujemy, że nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać przy użyciu narzędzia OCR.

Wyłączenia

 • zdjęcia i dokumenty, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nie są uaktualniane lub poddawane po dniu 23 września 2019r. przebudowom i zmianom,
 • znajdujące się na stronie mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Aleksandra Pasieka.
 • E-mail:
 • Telefon: 32 359 30 31

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach, ul. Francuska 78 nie posiada parkingu przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych.
Wejście do budynku, w którym prowadzone są zapisy na egzamin teoretyczny, jak również odbywają się egzaminy teoretyczne dla kandydatów na kierowców, posiada podjazd umożliwiający wjazd wózkiem inwalidzkim. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się w niniejszym budynku.
Sekretariat oraz biura administracji Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach są na parterze stanowiącym poziom, na którym znajduje się główne wejście do budynku. Obiekt nie posiada toalet dla osób z niepełnosprawnością.

Oddział terenowy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Dąbrowie Górniczej, ul. Tysiąclecia 56, nie posiada wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Obiekt posiada podjazd umożliwiający wjazd wózkiem inwalidzkim do budynku, w którym znajdują się sale egzaminacyjne. W budynku znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Oddział terenowy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jastrzębiu Zdroju, ul. Armii Krajowej 31, nie posiada wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku znajduje się na parterze. W budynku znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Oddział terenowy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bytomiu, ul. Strzelców Bytomskich 98, posiada wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku znajduje się na parterze. W budynku znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Oddział terenowy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tychach, ul. Jana Pawła II 3, nie posiada wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku znajduje się na piętrze, do którego można dostać się za pomocą windy schodowej. W budynku znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Oddział terenowy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rybniku, ul. Ekonomiczna 21, posiada wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Obiekt posiada podjazd umożliwiający wjazd wózkiem inwalidzkim do budynku. Wewnątrz znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Do wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
Obiekty nie posiadają oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.
Zapewniamy nieodpłatny dostęp do tłumacza języka migowego podczas egzaminu na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami.
Zapewniamy pomoc w poruszaniu się po placówce ze strony wyznaczonego pracownika Ośrodka.

« powrót do poprzedniej strony