Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Specjalista ds. zamówień publicznych

Miejsce pracy: Katowice

Wymiar etatu: 1/2

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Eksploatacji Mienia

Data udostępnienia: 2023-01-23

Ogłoszono dnia: 2023-01-23

Termin składania dokumentów: 2023-02-02 15:00:00

Nr ogłoszenia: 45

Zlecający: Dyrektor WORD

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Znajomość przepisów Ustawy: Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.
 3. Staż pracy – minimum 3 lata doświadczenia zawodowego, w tym co najmniej 2-letnie w zakresie przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
 4. Znajomość obsługi pakietu MS Office.
 5. Doświadczenie w organizowaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
 6. Nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. Umiejętność samodzielnego rozwiązywania zagadnień problemowych;
 2. Umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu;
 3. Poczucie odpowiedzialności, samodzielność, systematyczność, terminowość, umiejętność organizowania pracy w zespole, umiejętność analitycznego myślenia.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Sporządzanie protokołów postępowania o zamówienie publiczne.
 2. Sporządzanie sprawozdań z udzielonych zamówień.
 3. Przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
 4. Opracowanie części merytorycznych specyfikacji warunków zamówienia.
 5. Prowadzenie postępowań prowadzonych zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień, których wartość nie przekracza 130000 złotych.
 6. Zapewnienie prawidłowości stosowania w WORD Katowice przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych do ustawy oraz przepisów wewnętrznych.
 7. Przygotowywanie rocznych planów zamówień publicznych, modyfikacja oraz monitorowanie ich wykonania.
 8. Proponowanie, w uzgodnieniu z radcą prawnym, rozstrzygnięć zaistniałych kwestii spornych i problemów w stosowaniu przepisów prawa zamówień publicznych.
 1. Terminowe i zgodne z prawem wykonywanie zadań określonych w zakresie obowiązków.
 2. Przestrzeganie przepisów BHP w miejscu pracy.
 3. Przestrzeganie przepisów prawa, zarządzeń Dyrektora WORD Katowice i obowiązujących procedur w WORD Katowice.
 4. Dbałość o jakość sporządzonej i przechowywanej dokumentacji.
Zakres czynności zostanie szczegółowo określony przez bezpośredniego przełożonego.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Stanowisko: Specjalista ds. zamówień publicznych.
 2. Miejsce wykonywania pracy: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach,
  ul. Francuska 78.
 3. Okres zatrudnienia: okres próbny z możliwością przedłużenia umowy.
 4. Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu.
 5. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę.

V. Wymagane dokumenty:

 1. Curriculum Vitae.
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających  3 – letni staż pracy.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
 5. Kserokopie kursów i szkoleń w przypadku ich ukończenia.
 6. W przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna i zamierza korzystać z uprawnień, należy dołączyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;.
 7. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 8. Oświadczenie o nieskazaniu  prawomocnym  wyrokiem  sądu  za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego.
 9. Podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1).
 10. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 2).
 11. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za umyślne przestępstwa ściągane z oskarżenia publicznego (załącznik nr 3).

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2023-02-02 15:00:00
b. Sposób:
 1. Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, ul. Francuska 78, 40-507 Katowice.
 2. Dokumenty aplikacyjne powinny być złożone w zaklejonej, podpisanej i nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem „Dokumenty aplikacyjne na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych.
 3. Termin składania ofert upływa z dniem 02.02.2023 r.
 4. Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi przez powołaną Komisję Rekrutacyjną.
 2. Informacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami zostanie przekazana telefonicznie.
 3. Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona przez Dyrektora WORD oraz Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.
 4. Ostateczną decyzję o wyborze i zatrudnieniu kandydata podejmuje Dyrektor.
 5. Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona na BIP oraz stronie internetowej WORD po zawarciu umowy o pracę z wybranym kandydatem.

Załączniki

Metryczka informacji

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Ksiądz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tadeusz Kura
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-23 14:18:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tadeusz Kura
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-02-03 20:05:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1414 raz(y)