ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 14Drukuj informację Ogłoszenie numer: 14

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Egzaminator

Miejsce pracy: Oddziały WORD

Wymiar etatu: .

Ilość etatów: 10

Wydział: Egzaminatorzy

Data udostępnienia: 2021-06-07

Ogłoszono dnia: 2021-06-07

Termin składania dokumentów: 2021-06-18 12:00:00

Nr ogłoszenia: 14

Zlecający: Dyrektor WORD

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • Wykształcenie średnie lub wyższe;
 • Uprawnienia do egzaminowania kandydatów na kierowców i kierowców;
 • Bardzo dobra znajomość przepisów prawa obejmujących problematykę egzaminowania kierowców;
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za:
  • przestępstwo przeciw bezpieczeństwu w komunikacji,
  • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  • przestępstwo przeciw wiarygodności dokumentów,
  • prowadzenie pojazdu w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie po spożyciu innego podobnie działającego środka,
  • przestępstwo umyślne przeciwko zdrowiu i życiu,
  • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości.
 • Dyspozycyjność;
 • Umiejętność analitycznego myślenia;
 • Wysoka kultura osobista;
 • Komunikatywność i opanowanie.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Przeprowadzanie teoretycznych i praktycznych egzaminów na prawo jazdy.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Stanowisko: Egzaminator.
 2.  Miejsce wykonywania pracy: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach.
 3. Okres zatrudnienia: okres próbny 3 miesiące z możliwością przedłużenia umowy.
 4. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę.
 5. Wynagrodzenie brutto: wysokość wynagrodzenia zgodna z Rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 11 października 2007 roku w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców (Dz. U. z 2007 r. poz. 1437).
Informujemy jednocześnie, że zgodnie z art. 63 pkt. 3 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1268 z późn. zm.) egzaminator zatrudniony w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego nie może podejmować zajęć zarobkowych bez zgody Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.

V. Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny,
 • Curriculum Vitae,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • kserokopie zaświadczeń z dodatkowych kursów i szkoleń- w przypadku ich ukończenia,
 • kserokopia aktualnego zaświadczenia o dokonaniu wpisu do ewidencji egzaminatorów,
 • w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna i zamierza korzystać z uprawnień związanych z niepełnosprawnością, należy dołączyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
 • podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik numer 1),
 • kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik numer 2),
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu prawa jazdy (załącznik nr 3),
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z  pełni praw publicznych oraz niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego (załącznik nr 4).

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-06-18 12:00:00
b. Sposób:
Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, ul. Francuska 78, 40-507 Katowice.
Dokumenty aplikacyjne powinny być złożone w zaklejonej, podpisanej i nieprzezroczystej kopercie z  dopiskiem „Dokumenty aplikacyjne na stanowisko Egzaminatora”.
Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
c. Miejsce:
W sekretariacie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, ul. Francuska 78, 40-507 Katowice.

VII. Informacje dodatkowe:

 • Rozpatrzenie ofert nastąpi przez powołaną Komisję Rekrutacyjną.
 • Informacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami zostanie przekazana telefonicznie.
 • Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona przez Dyrektora WORD oraz Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.
 • Ostateczną decyzję o wyborze i zatrudnieniu kandydata podejmuje Dyrektor.
 • Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona na BIP oraz stronie internetowej WORD.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-06-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aleksandra Pasieka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-06-07 19:47:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tadeusz Kura
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-06-07 19:50:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tadeusz Kura
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-06-07 19:50:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
41 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony